SwissContributionProgramme_logo

BundesLogo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION

TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


INFORMACJE
OGÓLNE
AKTUALNOŚCI DZIAŁANIA POLITYKA
SPOŁECZNA
RAPORTY PRZETARGI
 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Od 1 czerwca 2014 roku Financial Expert Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt. „Wdrożenie CSR w usługach finansowych „FINANCIAL EXPERT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, dofinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. 

Finanse są jednym z głównych aspektów naszego życia, a posiadanie ich odpowiednich zasobów warunkuje podejmowanie przez interesariuszy decyzji. Aby były one trafne oraz uwzględniały interesy społeczne, a także aspekty środowiskowe i odpowiednie relacje (z klientami i pracownikami), Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która będzie realizować wskazane aspekty.

Financial Expert  Sp. z o.o. inwestuje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, a także w relacje z otoczeniem firmy, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Dotychczas Spółka realizowała działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zaangażowania społecznego, relacji z pracownikami i środowiska naturalnego.

Cele projektu:
 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie wizerunku firmy jako rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego poprzez opracowanie strategii CSR i realizację strategicznych celów w zakresie CSR prowadzące do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.
 

Implementacja strategicznego podejścia do zagadnień CSR w oparciu o ISO 26000 w Spółce zostanie dokonana poprzez:

Projekt dotyczyć będzie trzech obszarów tematycznych:

Cele szczegółowe, do których osiągnięcia zmierzać będzie realizacja projektu są następujące:

  
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:
 

Data rozpoczęcia:       01 czerwca 2014 roku

Data zakończenia:      28 luty 2015 roku  

Nazwa Działania

Zakres

Termin realizacji

Działanie 1: Opracowanie strategii CSR

Proces opracowania strategii CSR będzie następujący:

 • audyt zagadnień CSR realizowanych przez Spółkę;
 • opracowanie mapy interesariuszy Spółki, obejmujące wszystkie obszary i określenie interesariuszy kluczowych;
 • identyfikacja i priorytetyzacja celów strategicznych CSR i działań służących ich rozwojowi;
 • określenie form i kanałów komunikacji służących rozwojowi dialogu z interesariuszami;
 • analiza możliwości raportowania działań z zakresu CSR i osiąganych rezultatów.

IV kwartał 2014 roku

Działanie 2: Realizacja działań z obszaru „Relacje z pracownikami przedsiębiorstwa”

Jako uzupełnienie strategii CSR zostanie opracowany:

 • system wartości kluczowych dla kultury organizacyjnej firmy;
 • kodeks etyki uwzględniający istniejące zasady etyki zawodowej doradców finansowych i kodeksy branżowe;
 • zasady wolontariatu pracowniczego;
 • zasady elastycznego czasu pracy.

IV kwartał 2014r. – I kwartał 2015r.

Działanie 3: Realizacja działań z obszaru „Środowisko naturalne”

Zrealizowane zostaną działania służące osiągnięciu celów strategicznych dla obszaru „Środowisko naturalne”: zmniejszenie liczby generowanych odpadów poprzez doskonalenie procesów i procedur.

Przewidziano zakup programu CRM, 2 zestawy sprzętu komputerowego, sieciowy serwer plików i urządzenie wielofunkcyjne.

II kwartał 2014 roku

Działanie 4: Realizacja działań z zakresu „Zaangażowanie społeczne”

Zaplanowano realizację kompleksowych działań służących realizacji celów dla obszaru „Zaangażowanie społeczne” poprzez wspieranie społeczności lokalnej – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w formie wolontariatu pracowniczego.

I kwartał 2015 roku

Działanie 5: Komunikacja społeczna i opracowanie systemu raportowania działań z zakresu CSR

Spółka będzie informowała otoczenie o zasadach według jakich funkcjonuje i jakie inicjatywy odejmuje. W związku z tym zaplanowano działania, które podniosą świadomość klientów i kooperantów na temat strategii i działań Spółki z zakresu CSR, obejmujące swoim zakresem:

 • opracowanie materiałów merytorycznych;
 • publikacje artykułów w prasie;
 • druk ulotek i broszur informacyjnych.

IV kwartał 2014 roku - I kwartał 2015 roku

Działanie 6: Certyfikacja jakości usług

Zaplanowano wdrożenie normy ISO 9001.

I kwartał 2015 roku

 

Wdrożone działania wskażą interesariuszom, że społeczna odpowiedzialność przynosi wymierne korzyści, takie jak:

http://cdn.thumbr.io/87af705f7965aa05a96aa52703300888/KhPZbWboUluRxv8PG87L/i.istockimg.com/file_thumbview_approve/19964538/3/stock-illustration-19964538-money-tree-in-hands.jpg/100x100c/thumb.jpg
 

WSPÓŁFINANSOWANIE ze środków SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY:
 

Wartość projektu:                              105.810,00 PLN

Dofinansowanie 70%:                         74.067,00 PLN

Udział środków własnych 30%:          31.743,00 PLN.

 

Więcej informacji związanych ze źródłami współfinansowania oraz społeczną odpowiedzialnością biznes CSR na stronach:
 

www.programszwajcarski.gov.pl 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland 

http://www.financial-expert.pl/img/logo2.png

 

Jesteśmy członkiem:

Jesteśmy partnerem:

Firma z przyszłością 2011

299702

logo_WISE_v2_3_small-1

Statuetka-Firma-z-przyszłością-e1383031401529